سنگ صبور

خدا همراه من است
خدا همواره در دل من است
هیچ گاه نخواهد خوابید
کار های خداوند عجیب و عظیم است
همه چیز به موقع و درست انجام خواهد شد
بیش تر از آنچه تصورش را بکنم
چون خدا همراه من است
عشق و خوشبختی همراه من است
نور خدا در من می تابد
وقتی چشم امید به خدا هست , هیچ چیز آنقدر عجیب نیست
که پیش نیاید , که در نیاید , که راست نباشد , خداوند هیچ گاه دیر نمی کند .
قدرت شکست نا پذیر خدا , هر سختی را از سر راهم بر می دارد
تا سوار بر موج ها به ارض موعود خدا برسم ، همه قدرت از آن من است .
روند زندگی در جهت خیر و صلاح پیش می رود و هر تجربه ای برای من چون پله صعود است .
لبخند میزنم
بدون انتظار پاسخی از دنیا
و میدانم که روزی آنقدر این دنیای خاکی و بی ارزش شرمنده ام می شود
که به جای پاسخ لبخندم با تمام سازهایم می رقصد

/ 0 نظر / 9 بازدید