زندگی

عمیق ترین درد در زندگی مردن نیست ،

بلکه نداشتن کسی است کهالفبای دوست داشتن را برایت تکرار کند

 و تو از او رسم محبت بیاموزی .

عمیق ترین درد در زندگی مردن نیست،

بلکهگذاشتن سدی در برابر رودی است که از چشمانت جاری است.

 عمیق ترین درد در زندگی مردن نیست،

بلکهپنهان کردن قلبی است که به اسفناک ترین حالت شکسته شده.

عمیق ترین درد در زندگی مردن نیست،

بلکهنداشتن شانه های محکمی است که بتوانی به آن ها تکیه کنی

 و از غم زندگی برایش اشکبریزی .

عمیق ترین درد درزندگی مردن نیست ،

بلکه ناتمام ماندن قشنگترین داستان زندگی است

 که مجبوری آخرش را باجدائی به سرانجام رسانی .

عمیق ترین درد در زندگی مردن نیست ،

بلکه نداشتن یک همراهواقعی است که در سخت ترین شرایط همدم تو باشد .

عمیق ترین درد در زندگی مردن نیست ،

بلکه به دست فراموشیسپردن قشنگ ترین احساس زندگی است.

عمیق ترین درد در زندگی مردن نیست ،

بلکه یخ بستن وجود آدمها و بستن چشمها است.

/ 0 نظر / 8 بازدید