حس ات را خوب کن

امسالت را با تکه های شکسته ی سال قبل، شروع نکن

امسال، سال دیگریست

امسالت را پراز حس خوب کن...

حس خوب یعنی لبخند زدن به واکسی کوچکی که نان آور خانه شده است و بجای کیف قاپی کفش ها را برق می اندازد

حس خوب یعنی ... دوره کردن داستان های حسنک کجایی و کوکب خانم ، تا شاید در کنارشان، دهقان فداکار و چوپان دروغگو را هم به یاد آوری و بفهمی که این روز ها زاغ و روباه با هم رفاقت می کنند...

حس خوب یعنی کودک ماندن

حس خوب یعنی تکرار روز تولد

حس خوب یعنی گول نزدن وجدان

حس خوب یعنی بخشیدن دیگران

حس خوب یعنی برداشتن بار پیرزن همسایه

حس خوب یعنی ایستادن روی ترازوی پیرمرد

حس خوب یعنی نوازش دستان مادر

حس خوب یعنی عاشق شدن

و وقتی عاشقی که حالت خوب باشد

و هر روز و هر ساعت و هر لحظه باور داشته باش 

که شاید فردایی نباشد

پس حس ات را خوب کن، همین امروز

/ 0 نظر / 15 بازدید